Kredietwaardigheid checken een vak apart

Kredietrisico is het risico dat optreedt als een kredietnemer zich niet aan de voorwaarden van de kredietovereenkomst met de financier houdt of kan houden. Een bedrijf kan of wil niet betalen en komt zijn verplichtingen bij de financier niet na. Bij het niet meer betalen raakt een bedrijf in default. Dit kan leiden tot een surseance van betaling en later of meteen een faillissement.

Hierdoor bestaat de kans dat de financier kredietverliezen gaat lijden. Verliezen kunnen zijn de nog te innen rente, de openstaande hoofdsom en eventuele incassokosten. Er is niet altijd sprake van verliezen. Als de financier voldoende zekerheden heeft gekregen kan bij uitwinning van deze zekerheden er voldoende opbrengst resteren om daar de openstaande schulden en rente mee af te lossen. Ook komt het voor dat gedeeltelijke aflossing kan plaatsvinden.

Zekerheden zijn een hypotheek op registergoederen zoals panden en schepen. Een borgstelling. Ook verpanding van inventaris en voorraad komt voor. Verder zijn er nog verklaringen zoals een non-dividend verklaring, een verklaring niet verder bezwaren van O.G of andere activa. Dit overzicht is niet volledig.

In een kredietrisico analyse komen zaken naar voren als de kwaliteit van de ondernemer of het management, de rechtsvorm, welke vennootschappen zijn betrokken, en wat is de aansprakelijkheid van de ondernemer(s). Tevens de opzet van de kredietstructuur; het risico van financieren binnen een bepaalde structuur. Onderdeel is ook een analyse van het risico van het financieren van het bedrijf binnen een bepaalde branche. De typologie van het bedrijf. En de uitleg van het verdienmodel. Een niet te onderschatten en te belichten risico is het operationele risico. Kan een bedrijf operationeel doen wat het zegt dat men gaat doen, en is men voldoende verzekerd in geval van een calamiteit.

Van belang is dat de kredietbehoefte duidelijk is. Gaat het om investeringen, gaat het om kosten. Bij onvoldoende omzet veroorzaken kosten verlies, investeringen zijn vaak nog verkoopbaar. Een belangrijk onderdeel van de risicoanalyse daarbij is een oordeel over de historische (geconsolideerde) jaarcijfers (verlies- en winstrekening en balans) en prognoses. De rente- en aflossing zal immer betaald moeten worden uit de toekomstige exploitatie van het bedrijf, de begrote kasstroom. Aflossing van de lening uit andere bronnen, zoals de verkoop van een pand bij ontwikkeling komt ook voor.

Tot slot zal worden bepaald wat de waarde is van de aan de financier afgegeven zekerheden op het moment dat een bedrijf in default gaat. Deze waarde afgezet tegen de hoofdsom, de dekking, is een belangrijke indicator van het risico bij default.

Doel van een goed kredietrisicomanagement is dat de verschillende risico’s in een risicoanalyse systematisch goed zijn afgewogen. De cijfermatige gegevens zijn daarbij vaak in een scoringsmodel ondergebracht. De totaalanalyse kan worden gebruikt voor verdere besluitvorming per kredietaanvraag en de daarbij behorende pricing.

Door systematisch risicoanalyses uit te voeren tezamen met de data van eerdere verleningen ontstaat er een totaalbeeld over de portefeuille bij de financier. Hiermee kan de financier dan weer besluiten nemen over haar risk appetite. Besluiten onder welke voorwaarden zij gelden wil verstrekken en hoe ze zich daarbij in de markt kan onderscheiden.

Klant aan het woord

“Equiton voert al jaren kredietrisicoanalyses voor ons uit. Bij elke kredietaanvraag wordt door onze buitendienst samen met de klant een kredietpresentatie c.q. kredietanalyse gemaakt. De risicoanalist van Equiton toetst deze analyse op in overleg met ons vooraf vastgestelde punten. Punten die wij belangrijk vinden in ons beleid. Hierdoor ontstaat bij ons als management een vergelijkend beeld tussen wat de buitendienst ziet, en wat de risicoanalist van Equiton ziet. Dit komt onze besluitvorming inzake kredietverlening ten goede. Er is hierdoor sprake van een extra controlerende laag. De analist geeft ook per aanvraag aan waar eventueel risico mitigerende maatregelen toe te voegen.”

Deel deze publicatie:

Facebook
Twitter
LinkedIn